Hoitokodin arvot

Turvallisuus

 

 • avun saaminen ympärivuorokautisesti
 • ammattitaitoinen henkilökunta, joka tuntee asukkaan elämänhistorian ja persoonallisuuden
 • tiloissa ja sisustuksessa huomioitu liikuntarajoitteisuus
 • asukkaalla hoitajakutsuranneke
 • hyvän olon tavoittelu sekä pahan olon ja kärsimyksen lievitys on kaikkien asukkaitten yhtäläinen oikeus
 • kosketuksen käyttö sanallisen viestin vahvistajana
 • rauhallinen ympäristö

Yksilöllisyys

 

 • asukkailla on oikeus omaan rauhaan
 • asukkaalla on oikeus saada palvelut oma vuorokausirytminsä huomioiden
 • asukkaan kannustaminen itsenäiseen toimintaan ja omatoimisuuteen
 • asukkaalla on oikeus ilmaista omat tunteensa ja tulla kohdatuksi omana itsenään
 • asukkaan omien tilojen kunnioittaminen
 • omien tavaroiden ja vaatteiden salliminen
 • läheisten ja omaisten osallistuminen hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan

Arvokkuus

 

 • huumorin käyttö hoitotyössä; positiivinen mieliala palauttaa asioita muistiin ja vahvistaa  asukkaan elämänhallinnan tunnetta
 • jokaisen asukkaan mahdollisimman laadukkaan elämän edistäminen
 • asukkaan omien toiveiden huomioiminen hoitotilanteessa ja hänen reviirinsä huomiointi
 • jokaisella asukkaalla omahoitaja
 • silmiin katsominen

Kuntouttava hoitotyö

 

 • hoito perustuu asukkaan omiin voimavaroihin (yksilöllinen kuntoutus)
 • asukkaat voivat omasta tahdostaan riippuen osallistua yhteiseen toimintaan
 • yhteiset toimintatuokiot

Työntekijöiden ammattitaito ja jaksaminen

 

 • henkilökunta on ammattitaitoista ja työhönsä sitoutunutta – ammattitaitoa ylläpidetään täydennyskoulutuksilla
 • työtä tehdään suurella sydämellä ja noudattaen yhteisiä hoitolinjoja
 • moniammatillinen tiimityö
 • avoin työilmapiiri, missä työntekijöillä on hyvä olo ja motivaatio

Toimintaa ohjaavat normit

 

 • Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaista ja oikeuksista
 • Kansanterveyslaki
 • Erikoissairaanhoitolaki
 • Työterveyslaki
 • Mielenterveyslaki
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki ja asetus
 • Laki asiakkaan asemasta ja oikeuksista
 • Henkilötietolaki
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä